Organizacja staży PDF Drukuj Email


Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować do odbycia stażu osoby bezrobotne dla których ustalono staż jako właściwą formę pomocy.

Starosta Powiatu Gorlickiego organizuje staże na okres nie krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W trakcie odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120% podstawy zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotny odbywa staż na stanowisku pracy lub w zawodzie według programu określonego w umowie zawartej przez Starostę z organizatorem. Bezrobotny wykonuje czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych – praca w systemie dwuzmianowym możliwa jest wyłącznie po otrzymaniu przez organizatora stażu zgody Urzędu.

Program stażu powinien zawierać harmonogram praktycznego wykonywania przez bezrobotnego, na stanowisku lub w zawodzie, czynności lub zadań, które umożliwią mu na samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Starosta sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnych.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca zobowiązany jest udzielić dni wolnych  w ostatnim miesiącu odbywania stażu.

Powiatowy Urząd Pracy, na wniosek organizatora lub z urzędu po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić osobę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 1. opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż jednego dnia odbywania stażu,
 2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
 3. a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się na staż po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub spożywania tych środków na stanowisku pracy,
 4. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

O zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może ubiegać się organizator, który:

 1. jest pracodawcą zatrudniającym co najmniej jednego pracownika,
 2. jest przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
 3. jest rolniczą spółdzielnią produkcyjną,
 4. który nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
 5. który złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Ponadto o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może ubiegać się organizator będący pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącą dział socjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2008 r., Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), który złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych przez organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

W przypadku, gdy organizator nie jest pracodawcą, do odbycia stażu może być skierowana tylko jedna osoba bezrobotna.

 

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można otrzymać w pok. 18, znajdują się również do pobrania na stronie internetowej: www.pup.gorlice.pl

Wymagane załączniki do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej:

 • program stażu sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia organizatora o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

 

Zasady organizacji staży w 2016 roku

 


Akty prawne regulujące organizację staży:

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
  (Dz. U. z dnia 2 września 2009 r, Nr 142 poz. 1160)

 

Szczegółowe informacje organizatorzy stażu mogą uzyskać w pok. 18 III piętro,
tel. 018 353-55-20 wew. 270

Osobom bezrobotnym informacji udzielają pośrednicy pracy wg podziału.

 

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information