Strona główna Druki do pobrania Aktualności Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej
Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej PDF Drukuj

Środki  skierowane będą  do :

- osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kwota dotacji - 15.000 zł

Liczba miejsc – 10

Termin składania wniosków ustala się od dnia 20.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

 

Kryteria merytoryczne rozpatrywania wniosków zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do 20.02.2012 r.

Kryteria oceny formalnej wniosku:

1. Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej podlegają ocenie formalnej  przez pracownika merytorycznego

2. Ocena formalna wniosku obejmuje spełnianie przez bezrobotnego następujących warunków:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:

a) nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,

b) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,

c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie zamierza prowadzić działalności sezonowej, działalności w zakresie handlu obwoźnego oraz prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, handlu odzieżą używaną, handlu wyłącznie internetowego, komisów samochodowych, kantorów, lombardów, pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego działalności hazardowej, agencji towarzyskich;

3) posiada środki własne (w tym środki trwałe i inne źródła finansowania) w wysokości co najmniej 25% wnioskowanej wysokości środków na podjęcie działalności gospodarczej;

4) nie zamierza „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (zakupić od członka rodziny towaru, maszyn, urządzeń, środka transportu, itp.);

5) nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka;

6) w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie rozwiązał stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron
z własnej winy lub na własny wniosek;

7) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zawierający oświadczenie (zał. 4 wniosku) o:

a) niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

b) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

c) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

d) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dna 28 października  2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

e) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

f)  niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowych środków na środków na założenie lub o przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

g) spełnianiu warunków, o których mowa w Rozporządzeniu  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania itp. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5),albo pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania itp.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6)

 

Ocenie merytorycznej będą podlegały te wnioski, które spełnią warunki formalne.

Druki wniosków i niezbędne załączniki są dostępne są na stronie internetowej

 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Kontakt: tel.018-353-63-07 wew. 267 pok. 21, III piętro

 

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information