Strona główna Druki do pobrania Aktualności Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej
Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej PDF Drukuj

Środki  skierowane będą  do :

- osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kwota dotacji - 15.000 zł

Liczba miejsc – 10

Termin składania wniosków ustala się od dnia 20.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

 

Kryteria merytoryczne rozpatrywania wniosków zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do 20.02.2012 r.

Kryteria oceny formalnej wniosku:

1. Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej podlegają ocenie formalnej  przez pracownika merytorycznego

2. Ocena formalna wniosku obejmuje spełnianie przez bezrobotnego następujących warunków:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:

a) nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,

b) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,

c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie zamierza prowadzić działalności sezonowej, działalności w zakresie handlu obwoźnego oraz prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, handlu odzieżą używaną, handlu wyłącznie internetowego, komisów samochodowych, kantorów, lombardów, pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego działalności hazardowej, agencji towarzyskich;

3) posiada środki własne (w tym środki trwałe i inne źródła finansowania) w wysokości co najmniej 25% wnioskowanej wysokości środków na podjęcie działalności gospodarczej;

4) nie zamierza „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (zakupić od członka rodziny towaru, maszyn, urządzeń, środka transportu, itp.);

5) nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka;

6) w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie rozwiązał stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron
z własnej winy lub na własny wniosek;

7) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zawierający oświadczenie (zał. 4 wniosku) o:

a) niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

b) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

c) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

d) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dna 28 października  2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

e) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

f)  niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowych środków na środków na założenie lub o przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

g) spełnianiu warunków, o których mowa w Rozporządzeniu  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania itp. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5),albo pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania itp.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6)

 

Ocenie merytorycznej będą podlegały te wnioski, które spełnią warunki formalne.

Druki wniosków i niezbędne załączniki są dostępne są na stronie internetowej

 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Kontakt: tel.018-353-63-07 wew. 267 pok. 21, III piętro

 

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Program wsparcia pracodawców

MPKU

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information